SU 30SM " 38 "  Russian Navy

Shukowski / Ramenskoje zur MAKS 2015

SU 30SM " 38 "  Russian Navy -1
SU 30SM " 38 " Russian Navy -1
SU 30SM " 38 "  Russian Navy -2
SU 30SM " 38 " Russian Navy -2
SU 30SM " 38 "  Russian Navy -3
SU 30SM " 38 " Russian Navy -3

Büchertips