SU 25SM " 23 " Russian Air Force

SU25SM 23-1
SU25SM 23-1

Shukowski/Ramenskoje am 28.08.2013

SU25SM 23-2
SU25SM 23-2

Büchertips