B 707  " 47 03 "  Spanish Air Force

Torrejon AB am 11.10.2014

B707 47 03-1
B707 47 03-1
B707 47 03-2
B707 47 03-2

Im Anflug auf die Basis am 01.10.2015.

B707 47 03-3
B707 47 03-3
B707 47 03-4
B707 47 03-4

Büchertips